Facilities

หน้าโรงงาน DUROFORM
คลังสินค้า DUROFORM
เครื่องจักร DUROFORM
รถจัดส่งสินค้า DUROFORM

Quality Control

ชิ้นงานแพ็คสินค้าก่อนจัดส่ง
การตรวจสอบชิ้นงาน
การปรับแต่งชิ้นงาน
การปิดขอบชิ้นงาน
การ QC ชิ้นงาน
ทีมจัดส่งและติดตั้ง